Obrtničke novine

Izmjene Zakona o pružanju usluga u turizmu - turistički vodiči, turističke agencije - NN 42/20

Izmjenom Zakona o pružanju usluga u turizmu (NN 42/20) koji je stupio na snagu 8.04.2020., izmijenjeno je:

Turistički vodiči

Konačno je izmjenom Zakona razriješena dugotrajna neizvjesnost turističkih vodiča o tome da li se smatraju profesionalnom djelatnošću i postaju poreznim obveznicima samim dobivanjem „Rješenja o odobrenju za pružanje usluga turističkog vodiča“ ili je to samo podloga da mogu otvoriti svoj obrt , trgovačko društvo ili obavljati taj posao kao zaposlenik.

Očigledno je do sada bilo ispravno ovo prvo, ali je sadašnjom izmjenom Zakona određeno da turistički vodiči dobivaju „Rješenje o ispunjavanju uvjeta za pružanje usluga turističkog vodiča“, Temeljem tog rješenja, turistički vodič može pružati usluge kroz neki od oblika poslovanja (obrt, trgovačko društvo) ili kao zaposlenik putem ugovora o radu ili putem ugovora o djelu ili ugovora o obavljanju studentskih poslova i sl.

Turistički vodički koji imaju prijašnje Rješenje o odobrenju ne moraju tražiti novo, ono nastavlja važiti, ali sada moraju (ako već nisu) regulirati svoj samostalni rad kroz obrt ili trgovačko društvo.

 Internetske platforme za usluge u turizmu

Internetske platforme koje usluge pružaju uz naknadu (oglašavanje i reklamiranje), na daljinu, elektroničkim sredstvima te na osobni zahtjev primatelja usluga, a kojima je svrha povezivanje s jedne strane pružatelja turističkih i ugostiteljskih usluga i s druge strane korisnika tih usluga, obvezne su istaknuti porezni broj odnosno PDV identifikacijski broj pružatelja usluge koji pruža usluge na području Republike Hrvatske.

Turističke agencije

Voditelj poslova u turističkoj agenciji:

Turistička agencija mora imati najmanje jednog zaposlenog voditelja poslova, u punom radnom vremenu, neovisno o broju poslovnica odnosno poslovnih prostora. Voditelj poslova odgovoran je za rad turističke agencije sukladno odredbama Zakona.

Voditelj poslova mora ispunjavati sljedeće uvjete:

1. da ima najmanje završenu srednju školu

2. da ima položen stručni ispit za voditelja poslova.

U slučaju opravdane spriječenosti (bolovanje, porodni dopust i slično) ili prestanka radnog odnosa voditelja poslova, turistička agencija može privremeno, ali ne duže od šest mjeseci u tri godine, za vršitelje tih poslova odrediti osobu koja ispunjava uvjet: da ima najmanje završenu srednju školu.

Također, u uvjetima posebnih okolnosti za vršitelje poslova voditelja poslova može se odrediti osoba koja ispunjava uvjet da ima najmanje završenu srednju školu (bez položenog ispita), s time da može obavljati poslove voditelja poslova najduže šest mjeseci od dana prestanka posebnih okolnosti.

Definirane su i „posebne okolnosti“:

 posebne okolnosti podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožava život i zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, narušava gospodarsku aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu.

To je sadašnja epidemija COVID-19, te je za ovaj slučaj dodan novi članak. 38.a:

(1) Iznimno od članka 37. stavaka 6. i 7. i članka 38. stavaka 2. i 3. ovoga Zakona, za neizvršene ugovore o putovanju u paket-aranžmanu koji su se trebali izvršiti nakon 1. ožujka 2020., putnik ima pravo na raskid ugovora o putovanju u paket-aranžmanu po isteku 180 dana od dana prestanka posebnih okolnosti, a organizatori putovanja za iste putnicima izdaju vaučer.

(2) Ako se putnik odluči za povrat sredstava, organizator mora izvršiti povrat uplaćenih sredstava u roku od 14 dana po isteku 180 dana od prestanka posebnih okolnosti.

(3) Vaučer izdan za neizvršeni ugovor o putovanju u paket-aranžmanu pokriven je već ugovorenom jamčevinom za slučaj nesolventnosti i na njemu moraju biti navedeni podaci o jamčevini iz članka 50. stavka 5. ovoga Zakona.

(4) Ovlašćuje se ministar da pravilnikom uredi način korištenja vaučera iz stavka 1. ovoga članka.

Pravilnik bi trebao biti donesen u roku od 15 dana.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pružanju usluga u turizmu objavljen u NN 20/2020. nalazi se na https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2020_04_42_887.html

 

Udruženje Obrtnika Bujštine - UOB

Portal Udruženja obrtnika bujštine gdje možete pronaći sve važne i relevantne vijesti vezane za vaš obrt na području grada Umaga, Buja i Novigrada.

Udruženje Obrtnika Bujštine svojim radom doprinosi zbližavanju svojih članova te razmjeni poslovnih ideja, riješavanju njihovih problema i ostavrivanju zajedničkih interesa.

KONTAKT INFO

Adresa : Pozioi 2, ,52470 Umag

Telefon : +385 52 741 851

Mobitel :

E-mail : udruzenje-obrtnika-bujstine@pu.t-com.hr