Obrtničke novine

Hrvatska obrtnička komora prikuplja ponude za nabavu promidžbenog, tiskanog i uredskog materijala te usluga odnosa s javnošću i strateškog komunikacijskog savjetovanja

Hrvatska obrtnička komora prikuplja ponude za nabavu promidžbenog, tiskanog i uredskog materijala, tisak diploma o majstorskom zvanju, dotisak ispitnog kataloga na bazi okvirnih godišnjih potreba za izvršenje aktivnosti planiranih programom rada Hrvatske obrtničke komore za 2021. godinu.

Nuđenje predmeta nabave:

 • promotivni materijali
 • tiskani materijali
 • uredski materijali
 • tisak diploma o majstorskom zvanju
 • dotisak ispitnog kataloga 

sve temeljem okvirnih godišnjih potreba

Napomena:

Količine su iskazane kao okvirne godišnje potrebe te su moguća odstupanja i promjene, ovisno o opsegu aktivnosti, posebice u uvjetima posebnih okolnosti.

 • usluga odnosa s javnošću i strateškog komunikacijskog savjetovanja.

Specifikacije predmeta nabave, opis promidžbenih materijala, opis diplome o majstorskom zvanju, ispitnog kataloga kao i opis poslova za usluge odnosa s javnošću i strateškog komunikacijskog savjetovanja sastavni je dio natječaja u priloženim dokumentima.

Ponuđači mogu dati ponude za sve tražene robe ili za pojedine vrste roba ili samo za usluge odnosa s javnošću i strateškog komunikacijskog savjetovanja.

ROK za dostavu ponude je 20. siječnja 2021.

zaprimljeno u poštanskim uredima s datumom 20. siječanj 2021. u zatvorenim kuvertama s naznakom:

NE OTVARATI – Ponuda za nabavu promotivnog, tiskanog, uredskog materijala, tisak diploma o majstorskom zvanju i dotisak ispitnog kataloga temeljem okvirnih godišnjih potreba

 

i / ili

 

NE OTVARATI – Ponuda usluga odnosa s javnošću i strateškog komunikacijskog savjetovanja temeljem potreba za 2021. godinu

Adresa na koju se šalju ponude:

Hrvatska obrtnička komora, p.p.166, 10000 Zagreb

Ponude ste u mogućnosti dostaviti u zadanom roku:

-   osobno u Hrvatsku obrtničku komoru do naznačenog datuma dostave ponude

-   putem redovne pošte, a datum zaprimanja ponude u poslovnici Hrvatske pošte ne može biti nakon isteka naznačenog datuma dostave ponude.

Ponude koje stignu nakon naznačenog datuma dostave neće se razmatrati.

 

Mjesto isporuke:

Hrvatska obrtnička komora, Ilica 49/II, 10000 Zagreb

Uvjeti natječaj:

a) Cijene u ponudi izražavaju se posebno i pojedinačno za svaku vrstu robe fco skladište naručitelja.

Cijene ponude za sve vrste roba nude se kao u maloprodaji (s posebno iskazanim PDV-om).

Cijena mora biti nepromjenjiva tijekom trajanja ugovora.

Cijene navedene u ponudi moraju biti ovjerene potpisom i pečatom ponuđača.

U ponudi mora biti jasno naznačen rok plaćanja, rok isporuke i način dostave.

Naručitelj će cijenu dobavljaču plaćati putem žiro računa u ovlaštenoj banci.

Rok valjanosti ponude: 60 kalendarskih dana

 

b)  IZABRANI PONUĐAČ prije potpisivanja ugovora biti će u obvezi dostaviti u Hrvatsku obrtničku komoru dokumentaciju koja sadrži:

 • BON I i BON II, radi dokazivanja solventnosti ponuđača, ne stariji od 30 dana
 • vlastitu izjavu da nije pod stečajem, radi dokazivanja financijske i gospodarske sposobnosti ponuđača
 • izvadak iz kaznene evidencije – potvrdu o nekažnjavanju za odgovornu osobu, radi dokazivanja zakonitog poslovanja ponuđača
 • potvrdu Porezne uprave, kao dokaz o ispunjenju plaćanja svih dospjelih poreznih i drugih obveza, radi dokazivanja izvršavanja zakonskih obveza prema državi
 • vlastitu izjavu o tehničkoj, kadrovskoj i drugoj opremljenosti za kvalitetno izvršavanje ugovora, odnosno isporuku roba
 • izjavu o nepromjenjivosti cijena tijekom trajanja ugovora

 

Hrvatska obrtnička komora, Ilica 49/II, 10000 Zagreb, nije obveznik Zakona o javnoj nabavi.

Za dodatne informacije obratite se:

Zrinka Debeljak

Tel: 01/48 06 666 ili 48 06 651

 

Datoteke:

1_HOK_plan_nabave_2021_za natječaj.xls

2_opis _promo_materijala_HOK.docx

3_OPIS DIPLOME O MAJSTORSKOM ZVANJU.docx

4_opis usluge odnosa s javnošću i strateškog komunikacijskog savjetovanja.docx

Udruženje Obrtnika Bujštine - UOB

Portal Udruženja obrtnika bujštine gdje možete pronaći sve važne i relevantne vijesti vezane za vaš obrt na području grada Umaga, Buja i Novigrada.

Udruženje Obrtnika Bujštine svojim radom doprinosi zbližavanju svojih članova te razmjeni poslovnih ideja, riješavanju njihovih problema i ostavrivanju zajedničkih interesa.

KONTAKT INFO

Adresa : Pozioi 2, ,52470 Umag

Telefon : +385 52 741 851

Mobitel :

E-mail : udruzenje-obrtnika-bujstine@pu.t-com.hr