Obrtničke novine

Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o fiskalizaciji u prometu gotovinom

U „Narodnim novinama“ br. 144/21 objavljen je Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o fiskalizaciji u prometu gotovinom. 
Pravilnik je u cijelosti dostupan na poveznici: https://narodne-novine.nn.hr/.../2021_12_144_2465.html
 
Izmjene se odnose na:
Članak 1.
U Pravilniku o fiskalizaciji u prometu gotovinom (»Narodne novine«, br. 146/12, 46/17, 70/20 i 1/21) u članku 13. riječi: »od 48 sati« zamjenjuju se riječima: »od dva dana«.
Članak 2.
Iza članka 14. dodaju se članci 14.a, 14.b i 14.c koji glase:
»Članak 14.a
(1) Ako obveznik fiskalizacije ima potrebu promijeniti podatak o načinu plaćanja kod već izdanog računa iz članka 11. ovoga Pravilnika, odmah izdaje kupcu račun kojim se ispravlja način plaćanja.
(2) Obveznik fiskalizacije može promijeniti podatak iz stavka 1. ovoga članka samo kod izdanog računa koji sadrži JIR.
(3) Za potrebe razmjene podataka o promjeni načina plaćanja iz stavka 1. ovoga članka na odgovarajući način primjenjuje se odredba članka 11. ovoga Pravilnika.
(4) U skladu sa stavkom 3. ovoga članka, ako se prilikom obrade XML poruke zahtjeva za promjenu načina plaćanja računa uspješno prijavi promjena načina plaćanja CIS priprema XML poruku odgovora koja sadrži poruku uspješne prijave promjene načina plaćanja.
(5) Nakon uspješne prijave promjene načina plaćanja, operater na naplatnom uređaju izdaje račun iz stavka 1. ovoga članka.
Članak 14.b
(1) Ako se prilikom obrade poruke zahtjeva iz članka 14.a ovoga Pravilnika dogodi greška iz članka 29.a ovoga Pravilnika CIS vraća XML poruku odgovora koja sadrži opis greške.
(2) Obveznik fiskalizacije je dužan ispraviti nepravilnosti u slanju poruke i poruku naknadno dostaviti.
(3) U svim slučajevima kad obveznik fiskalizacije nije dobio poruku uspješne prijave promjene načina plaćanja obveznik je dužan naknadno ponoviti slanje poruke najkasnije do kraja tekućeg dana.
(4) U trenutku kada obveznik dobije ispravnu poruku odgovora od CIS-a koja sadrži poruku uspješne prijave promjene načina plaćanja može se smatrati da je račun iz članka 14.a ovoga Pravilnika prijavljen Poreznoj upravi.
Članak 14.c
Podatkovni skup zahtjeva za fiskalizaciju promjene podatka o načinu plaćanja računa sastavni je dio ovoga Pravilnika i nalazi se u Privitku broj 6. ovoga Pravilnika.«.
Članak 3.
U članku 28. iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:
»(5) Format poruke podatkovnog skupa zahtjeva i odgovora za promjenu podatka o načinu plaćanja računa specificiran je kroz XML shemu iskazanu u Privitku broj 6. ovoga Pravilnika.«.
Članak 4.
Iza članka 29. dodaje se članak 29.a koji glasi:
»Članak 29.a
U postupku provedbe promjene načina plaćanja prema članku 14.a ovoga Pravilnika CIS, osim poruka o greškama iz članka 29. ovoga Pravilnika, može dostaviti jednu od sljedećih poruka o greškama:
7. ‘Datum izdavanja računa u poruci promjene načina plaćanja nije jednak trenutnom datumu.’
8. ‘Podaci za račun u poruci promjene načina plaćanja se razlikuju od podataka fiskaliziranog računa ili račun nije fiskaliziran.’«.
Članak 5.
U članku 41.c iza stavka 4. dodaju se stavci 5. i 6. koji glase:
»(5) Ako obveznik fiskalizacije ima potrebu promijeniti podatak o načinu plaćanja kod već izdanog računa na temelju pratećeg dokumenta iz stavka 1. ovoga članka, za potrebe izdavanja računa kojim se ispravlja način plaćanja već izdanog računa, na odgovarajući način primjenjuju se odredbe članaka 23. do 30. ovoga Pravilnika.
(6) Sukladno članku 26. ovoga Pravilnika, razmjena podataka između CIS-a i pristupne točke obveznika fiskalizacije odvija se putem web servisa korištenjem XML poruka pri čemu za potrebe izdavanja računa kojim se ispravlja način plaćanja već izdanog računa iz stavka 5. ovoga članka, format poruke podatkovnog skupa zahtjeva i odgovora za promjenu podataka o načinu plaćanja računa koji se odnosi na prateći dokument specificiran je kroz XML shemu iskazanu u Privitku broj 6. ovoga Pravilnika.«.
Članak 6.
Ovaj Pravilnik objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2022. godine.

Udruženje Obrtnika Bujštine - UOB

Portal Udruženja obrtnika bujštine gdje možete pronaći sve važne i relevantne vijesti vezane za vaš obrt na području grada Umaga, Buja i Novigrada.

Udruženje Obrtnika Bujštine svojim radom doprinosi zbližavanju svojih članova te razmjeni poslovnih ideja, riješavanju njihovih problema i ostavrivanju zajedničkih interesa.

KONTAKT INFO

Adresa : Pozioi 2, ,52470 Umag

Telefon : +385 52 741 851

Mobitel :

E-mail : udruzenje-obrtnika-bujstine@pu.t-com.hr