Obrtničke novine

POZIV - Dostava prijedloga za članove sektorskih vijeća - rok 23.01.2023.

Hrvatska obrtnička komora na poziv Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih ima pravo predložiti članove za imenovanje u sektorska vijeća, stoga vas pozivamo da nam se javite. 

Prijedloge možete dostavit na e-mail: obrazovanje@hok.hr do 23. siječnja 2023.

Sektorska vijeća savjetodavna su tijela koja skrbe o razvoju ljudskih potencijala u skladu s potrebama tržišta rada unutar pojedinih sektora. Sektorska vijeća analiziraju postojeće i potrebne kompetencije unutar sektora, predlažu preporuke za razvoj sektora Nacionalnom vijeću za razvoj ljudskih potencijala, daju preporuke o upisnoj politici, upisnim kvotama i financiranju kvalifikacija iz javnih izvora, prema kvalifikacijama i prema županijama, ministarstvu nadležnom za rad daju preporuke za promjene u Nacionalnoj klasifikaciji zanimanja, promiču sektor te mogućnosti zapošljavanja unutar sektora, predlažu godišnji plan rada i podnose izvještaj o izvršenju plana Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

Radi se o sljedećim sektorskim vijećima:

l. Poljoprivreda, prehrana i veterina. Ovaj sektor obuhvaća poljoprivredu (agronomiju), biotehnologiju, prehrambenu tehnologiju, nutricionizam i veterinarsku medicinu.

ll. Šumarstvo i drvna tehnologija. Ovaj sektor obuhvaća šumarstvo i drvnu tehnologiju.

lll. Geologija, rudarstvo, nafta i kemijska tehnologija. Ovaj sektor obuhvaća geologiju, rudarstvo, naftu i kemijsko inženjerstvo.

lV. Moda, tekstil i koža. Ovaj sektor obuhvaća modu, dizajn tekstila i odjeće, tekstilnu i kožnu tehnologiju.

V. Grafička tehnologija i audiovizualne tehnologije. Ovaj sektor obuhvaća grafičku i audiovizualnu tehnologiju.

Vl. Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija. Ovaj sektor obuhvaća(a strojarstvo. brodogradnju i metalurgiju.

Vll. Elektrotehnika i računarstvo. Ovaj sektor obuhvaća elektrotehniku i računarstvo.

VlIl. Graditeljstvo, geodezija i arhitektura. Ovaj sektor obuhvaća građevinarstvo, geodeziju, arhitekturu i urbanizam.

lX. Ekonomija i trgovina. Ovaj sektor obuhvaća ekonomiju i trgovinu.

X. Turizam i ugostiteljstvo. Ovaj sektor obuhvaća turizam i ugostiteljstvo.

Xl. Promet i logistika. Ovaj sektor obuhvaća(a tehnologiju prometa i transport

Xll. Zdravstvo. Ovaj sektor obuhvaća temeljne medicinske znanosti, kliničke medicinske znanosti, javno zdravstvo i zdravstvenu zaštitu, dentalnu medicinu, farmaciju i medicinsku biokemiju.

Xlll. Osobne, usluge zaštite i druge usluge. Ovaj sektor obuhvaća osobne usluge, usluge zaštite, optike i obrade.

XlV. Umjetnost. Ovaj sektor obuhvaća kazališnu umjetnost (scensku i medijsku umjetnost), filmsku umjetnost, glazbenu umjetnost, likovnu umjetnost, primijenjenu umjetnost, plesnu umjetnost i umjetnost pokreta.

Za člana sektorskog vijeća kao sektorskog stručnjaka može biti imenovana osoba koja posjeduje: radno iskustvo od najmanje pet godina relevantno za djelokrug poslova određenog sektorskog i kvalifikaciju odgovarajućeg profila s obzirom na sektorsko vijeće.

Molimo Vas da nam za predložene članove dostavite dokaze radnog iskustva i svjedodžbu odnosno diplomu.

Predsjednik i članovi sektorskih vijeća imenuju se na rok od četiri godine. Članovi sektorskih vijeća imaju osiguran smještaj za sudjelovanje na sjednicama sektorskih vijeća te ostvaruju pravo na naknadu putnih troškova.

Još jednom vas molimo da prijedloge dostavite na e-mail: obrazovanje@hok.hr do 23. siječnja 2023.

Više informacija o natječaju možete pronaći na stranici: https://www.asoo.hr/2022/12/22/objavljen-je-javni-poziv-za-dostavu-prijedloga-kandidata-nadleznih-ministarstava-za-clanove-sektorskih-vijeca-za-sektore-od-i-do-xiv/.

Napominjemo da nije moguća samostalna prijava.

Udruženje Obrtnika Bujštine - UOB

Portal Udruženja obrtnika bujštine gdje možete pronaći sve važne i relevantne vijesti vezane za vaš obrt na području grada Umaga, Buja i Novigrada.

Udruženje Obrtnika Bujštine svojim radom doprinosi zbližavanju svojih članova te razmjeni poslovnih ideja, riješavanju njihovih problema i ostavrivanju zajedničkih interesa.

KONTAKT INFO

Adresa : Pozioi 2, ,52470 Umag

Telefon : +385 52 741 851

Mobitel :

E-mail : udruzenje-obrtnika-bujstine@pu.t-com.hr