Obrtničke novine

Javni poziv za upis pružatelja usluga u okviru Poziva "Vaučeri za digitalizaciju"

Javnim pozivom za upis pružatelja usluga u okviru Poziva „Vaučeri za digitalizaciju“ potiču se ulaganja malih i srednjih poduzetnika usmjerena na provedbu digitalizacije i digitalne transformacije poslovanja kroz osposobljavanje i usluge za poboljšanje digitalnih vještina, prilagodbu poslovnih modela digitalnoj transformaciji, digitalni marketing, kiberotpornost i primjenu složenih digitalnih rješenja. Mikro, mala i srednja poduzeća (MSP) koja se prijavljuju na Poziv „Vaučeri za digitalizaciju“ izabrat će  pružatelja usluge iz Kataloga pružatelja usluga koji će biti objavljen na web stranici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja ili drugoj odgovarajućoj platformi. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja Katalogom pružatelja usluga (u daljnjem tekstu: Katalog) želi poduzetnicima koji će se prijaviti na Poziv „Vaučeri za digitalizaciju“ olakšati pristup prihvatljivim pružateljima usluga te ujedno olakšati i time i ubrzati postupak dodjele vaučera.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja poziva poduzetnike koji posjeduju odgovarajuća znanja, iskustvo i kapacitete na iskaz interesa za upis u Katalog pružatelja usluga i objavljuje:

JAVNI POZIV

za upis pružatelja usluga u Katalog pružatelja usluga

u okviru Poziva “Vaučeri za digitalizaciju”

Pozivom „Vaučeri za digitalizaciju“ sufinancirati će se sljedeći vaučeri:

 • vaučer za poboljšanje digitalnih vještina
 • vaučer za strategiju digitalne transformacije
 • vaučer za digitalni marketing
 • vaučer za dijagnostiku kibernetičke otpornosti (cybersecurity)
 • vaučer za složena digitalna rješenja

Pozivaju se poduzetnici koji posjeduju odgovarajuća znanja, iskustvo i kapacitete na iskaz interesa za upis u Katalog, a u skladu s područjima za koje će se dodjeljivati vaučeri.

Kriteriji prihvatljivosti:

 • pružatelj usluga je pravna ili fizička osoba koja ima najmanje jednog (1) zaposlenog na puno radno vrijeme (temeljem sati rada) na dan podnošenja zahtjeva za upis u Katalog i registrirana je najmanje dvanaest (12) mjeseci prije podnošenja prijave za upis u Katalog (dokazuje se: uvidom u obrtni registar, uvidom u Obrazac GFI-POD, REGOS, ili jednakovrijednim dokumentom koji je izdalo nadležno tijelo u državi sjedišta prijavitelja)
 • pružatelj usluga je pravna ili fizička osoba registrirana za pružanje usluge koja je predmet vaučera, sukladno NKD-u 2007., u području (odnosno odjeljku/skupini) kako slijedi:
  • J 62 Računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima
  • J 63.1 Obrada podataka, usluge pružatelja i djelatnosti povezane s njima; internetski portali
  • M 70.2. Savjetovanje u vezi s upravljanjem
  • M 73.2. Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mijenja
  • P 85 Obrazovanje (vezano za Vaučer za poboljšanje digitalnih vještina)

(dokazuje se: uvidom u obrtni registar)

 • pružatelj usluga mora imati najmanje tri (3) reference za usporedivu izvršenu uslugu (uslugu iste ili slične složenosti kao usluga koja je predmet vaučera) pruženu različitim klijentima tijekom najviše dvanaest (12) mjeseci prije podnošenja prijave za upis u Katalog, čime se dokazuje da pružatelj usluga ima potrebno iskustvo, stručna znanja i sposobnosti za pružanje usluge koja je predmet vaučera (dokazuje se: dostavljene reference)
 • pružatelj usluga posjeduje autorska prava/licence za sve aplikacije/softver koji koristi u okviru usluge koju pruža temeljem traženog vaučera (kriterij se koristi gdje je primjenjivo), a dokazuje se: Izjavom
 • pružatelj usluge ima najmanje jednog (1) zaposlenog stručnjaka na puno radno vrijeme (temeljem sati rada) na dan podnošenja zahtjeva za upis u Katalog (nositelj djelatnosti u obrtu se računa kao zaposlena osoba ako je to njegova jedina osnova za osiguranje), s iskustvom potrebnim za određeni vaučer
    • Zaposleni stručnjak mora imati: najmanje 3 godine djelovanja u navedenom području ili iskustvo s najmanje 5 usporedivih projekata.- Sve navedeno mora biti provjerljivo.
    • Pružatelj usluge dostavlja životopis stručnjaka te navodi i kontakt podatke osobe ili organizacije gdje su reference provjerljive, a dokazuje se: životopisom stručnjaka u EUROPASS formatu s navedenim referencama i kontaktima za provjeru istih, Izjavom.
 • pružatelj usluge obvezuje se u slučaju gubitka zaposlenog stručnjaka istoga zamijeniti u roku 30 dana jednakovrijednim stručnjakom i o tome obavijestiti Ministarstvo, s dostavljenim životopisom novog stručnjaka, u protivnom se briše iz Kataloga (dokazuje se: Izjavom)
 • pružatelj usluge izvršava isplate plaće zaposlenicima, plaća doprinose za financiranje obveznih osiguranja (osobito zdravstveno i mirovinsko) ili plaćanje poreza u skladu s propisima RH (dokazuje se: potvrdom Porezne uprave da je prijavitelj ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza  i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, ne stariju od 30 (trideset) dana prije datuma predaje prijave na javni poziv, Izjavom)
 • pružatelj usluge ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje ne smije biti pravomoćno osuđena za sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, pranje novca ili financiranje terorizma, dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, korupciju ili prijevaru (dokazuje se: Izjavom)
 • pružatelj usluge nije nesposoban za plaćanje ili prezadužen, nije u nagodbi s vjerovnicima, nije obustavio poslovne aktivnosti niti je u bilo kakvoj istovrsnoj situaciji, odnosno ne nalazi se u postupku koji su, prema propisima države sjedišta ili nastana kojim se regulira pitanje insolvencijskog prava, slični prethodno navedenim postupcima (dokazuje se: Izjavom)

Pružatelji usluga prijave za upis u katalog dostavljaju putem adrese elektroničke pošte katalog@mingor.hr.

 • Potrebno je ispuniti Prijavni obrazac i u njemu naznačiti u kojem području vaučera želi biti upisan u Katalog (Za svako područje vaučera pod kojim želi biti upisan dužan je dostaviti zasebnu prijavu.), kao i dostaviti prateću dokumentaciju:
  • reference (Mora sadržavati najmanje: naziv i sjedište tvrtke koja potvrđuje referencu (klijent), naziv (ime i prezime) zakonskog zastupnika klijenta, naziv i adresu tvrtke ili stručnjaka na koju se referenca odnosi, opis i vrijednost pružene usluge te web poveznicu ako ista postoji, iskustvo/ocjenu klijenta o pruženoj usluzi, ime i prezime i kontakt podatke (telefon, e-mail) osobe koja potpisuje referencu (klijent), datum potvrđene reference, potpis klijenta, a može sadržavati i druge podatke koji dodatno opisuju sadržaj i kvalitetu rada u ovom području.)
  • izjavu
  • životopis stručnjaka
  • izvod iz odgovarajućeg registra
  • Obrazac GFI-POD, REGOS, ili važeći jednakovrijedni dokument kojeg je izdalo nadležno tijelo u državi sjedišta prijavitelja
  • Potvrdu Porezne uprave da je prijavitelj ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza  i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, ne stariju od 30 (trideset) dana prije datuma predaje prijave na javni poziv

NAPOMENE:  

 • MINGOR zadržava pravo isključiti pružatelja iz Kataloga u slučaju tri (3) negativno ocijenjena proizvoda ili reklamacije korisnika na isti.
 • Pružatelj usluge koji je upisan u Katalog ne može sudjelovati kao prijavitelj u okviru Poziva „Vaučeri za digitalizaciju“.
 • Katalog će biti objavljen na web stranici MINGOR (ili drugoj odgovarajućoj plaftormi) i sadržavati osnovne podatke o pružateljima usluga.
 • Ovaj Poziv otvoren je od datuma objave do opoziva, koji će pravovremeno biti najavljen na mrežnim stranicama Ministarstva.
 • Upite u vezi ovog Javnog poziva mogu se dostaviti na adresu elektroničke pošte upiti.katalog@mingor.hr.

Izvorni poziv možete proučiti na sljedećoj poveznici: https://mingor.gov.hr/UserDocsImages/Uprava%20za%20EU/Javni%20pozivi/Javni%20poziv_Katalog.pdf

Udruženje Obrtnika Bujštine - UOB

Portal Udruženja obrtnika bujštine gdje možete pronaći sve važne i relevantne vijesti vezane za vaš obrt na području grada Umaga, Buja i Novigrada.

Udruženje Obrtnika Bujštine svojim radom doprinosi zbližavanju svojih članova te razmjeni poslovnih ideja, riješavanju njihovih problema i ostavrivanju zajedničkih interesa.

KONTAKT INFO

Adresa : Pozioi 2, ,52470 Umag

Telefon : +385 52 741 851

Mobitel :

E-mail : udruzenje-obrtnika-bujstine@pu.t-com.hr