Obrtničke novine

Proširenje primjene Kolektivnog ugovora za graditeljstvo - 01.09.2023.

Kako je u Narodnim Novinama broj 100/23 objavljena odluka o proširenju primjene Kolektivnog ugovora o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo (od 25. rujna 2015. godine) – šeste izmjene i dopune (»Narodne novine«, broj 94/23) zaključenog 20. srpnja 2023. na sve poslodavce i radnike u Republici Hrvatskoj u djelatnosti građevinarstva područje F, Nacionalne klasifikacije djelatnosti 2007. – NKD 2007. obratite pozornost da na sve plaće radnika od 01. rujna  (isplata za rujan) morate primijeniti nove osnovne plaće.

Kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo (od 25. rujna 2015.) – šeste izmjene i dopune dostupan je na linku: https://narodne-novine.nn.hr/…/slu…/2023_08_94_1420.html

U nastavku dostavljamo nove osnovne plaće koje treba primijeniti u 2024. godini kod isplate plaće za ožujak 2024. godine.

KOLEKTIVNI UGOVOR ZA GRADITELJSTVO  sa proširenom primjenom

Objavljen u NN 115/15, uz četiri izmjene (NN 26/18 , NN 93/20 NN 104/20  NN 93/22), pročišćeni tekst NN 94/22 te pete (NN 115/22)  i šeste izmjene (NN 94/23) koje su proširene od 01. rujna 2023.g (NN 100/23)

Najvažnije odredbe Kolektivnog ugovora za graditeljstvo, koje se primjenjuju uz Zakon o radu, po načelu za radnika povoljnijeg prava:

Probni rad

najduže trajanje – za radnike do trećeg stupnja stručne spreme – do 2 mjeseca,

– za ostale radnike – do 6 mjeseci

Preraspodjela radnog vremena

u jednom periodu rad duži, a u drugom kraći od ugovorenog radnog vremena U periodu dužeg rada radnik može raditi max. 56 sati tjedno (iznimno 60 sati tjedno ako se radi o sezonskom karakteru posla) ako radnik poslodavcu da pisanu izjavu o dobrovoljnom pristanku na takav rad, a ako ne onda max. 48 sati tjedno.

Maloljetnici – max. 48 sati tjedno

Godišnji odmor  Minimalno trajanje punog GO: 4 tjedna (20 ili 24 dana) a za maloljetnike i radnike koji rade uz neotklonjive štetne utjecaje  5 tjedana

Osnova od 4 tjedna uvećava se:

a) za svakih navršenih četiri godine radnog staža – 1 dan

c) invalidi rada i invalidi Domovinskog rata s preko 50% invaliditeta – 5 dana

d) radniku s dvoje ili više djece do 7 god. života – 2 dana, a ako oba roditelja rade kod istog poslodavca pravo ostvaruje samo jedan, po dogovoru roditelja

Maksimalno trajanje punog GO: 5 tjedana, ali poslodavac ga  može povoljnije odrediti Pravilnikom o radu (za sve radnike).

Neradne subote, blagdani,zakonski neradni dani i bolovanje ne uračunavaju se u GO.

Plaćeni dopust • sklapanje braka – 3 radna dana

• rođenje djeteta  – 2 radna dana

• smrti supružnika, djeteta ili roditelja – 4 radna dana

• smrti roditelja supružnika, djedova i baka, braće i sestara – 1 radni dan

• selidbe – 1 radni dan

• uklanjanje posljedica elementarne nepogode – 4 radna dana

• teže bolesti člana uže obitelji (roditelji, djeca) izvan mjesta stanovanja – 2 radna dana

• dobrovoljno davanje krvi – 1 radni dan

Ukupno, godišnje, maksimalno 7 dana za sve slučajeve.

Ukoliko u to vrijeme radnik ne radi (GO, bolovanje, neplaćenog dopusta ili drugih opravdanih razloga), dani se ne mogu  prenositi.

Plaća – najmanji iznos Plaća = osnovna plaća +  dodatak za staž + dodaci za otežane uvjete rada

Osnovna plaća – određena je tarifnim stavovima iz Priloga 1. KU po grupama složenosti poslova

Najniža osnovna plaća za najjednostavnije poslove iznosi 780,00 EUR.

Pravilnikom o radu mogu se ugovoriti i veće plaće.

Dodatak za radni staž – 0,5% za svaku navršenu godinu staža kod poslodavca

Stimulativni dodatak za veće rezultate – pravilnikom ili ugovorom o radu može utvrditi poslodavac, kriteriji moraju biti unaprijed poznati radnicima

Dodatak za otežane uvjete rada:

I – UTJECAJ OKOLINE – dodatak na osnovnu plaću najmanje 5%

– rad na temperaturi ispod -5 ºC ili iznad 35 ºC

– rad u uvjetima nagle i učestale promjene okolne temperature

– rad uz buku veću od dozvoljene i kada su propisana zaštitna sredstva

– rad na strojevima sa jačom vibracijom u radu

– rad sa sredstvima ili u okolini s pojačanim zračenjem, gdje su propisana zaštitna sredstva

– rad u okolini zasićenoj štetnim parama, plinovima, prašinom, a gdje su propisana osobna zaštitna sredstva.

II – FIZIČKA I PSIHIČKA OPTEREĆENJA

–rad na visini iznad 25 m  – 15%

 rad na dubini u uskim kanalima i rovovima dubljim od 3 m – 10%

 rad na visećim skelama – 25%

 rad na izbijanju i pograđivanju tunela gdje je pograđa potrebna – 40%

 radovi u tunelu kada je postavljena pograđa ili ona nije potrebna – 30%

 punjenje i paljenje mina –  25%

 kesonski i ronilački radovi – 50%

U slučaju rada u uvjetima koji se po više osnova smatraju težim od normalnih za to radno mjesto, osnovna plaća radnika povećat će se za najveći utvrđeni dodatak.

Ostali dodaci:

Prekovremeni rad – 30%   (ne smije trajati duže od 250 sati godišnje)

Noćni rad – 30%  (između 22 sata uvečer i 06 sati ujutro idućeg dana)

Rad nedjeljom – 50%

Rad za Uskrs – 50%

Rad u neradne dane i blagdane – 50% + naknada plaće

Rad u drugoj smjeni – 10%

Ostala materijalna prava radnika

Regres za godišnji odmor  300,00 EUR godišnje (s plaćom za mjesec u kojem se koristi GO, ali ne prije 30.lipnja). Radnik koji ostvari pravo na razmjerni GO, ima pravo na razmjerni regres.

Božićnica 100,00 EUR (isplata u prosincu)

Dnevnica za  sl. putovanje u tuzemstvu

od  20,00 do 26,54 EUR

Dnevnica za rad na terenu 20,00 do 26,54 EUR  dnevno – ako radnik boravi na terenu (spava)

15,00 do 20,00 EUR dnevno – ako svaki dan putuje kući

Naknada za odvojeni život od 100,00 EUR

Prijevoz na posao U visini mjesečne karte javnog prijevoza. Ako javni prijevoz ne postoji 0,25 EUR

Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe

U visini neoporezivog iznosa (0,40 EUR/km)

Nagrada učenicima i studentima na praksi

Od 100,00 – 165,90 EUR mjesečno – razmjerno vremenu provedenom na praksi

Otpremnina kod odlaska u mirovinu

1.327,23 EUR

Solidarna pomoć  – Zbog smrti radnika – 995,42  EUR  (isplata obitelji)

– zbog smrti člana uže obitelji radnika – 398,17  EUR

– bolovanja radnika duže od 90 dana ili za kupnju med. pomagala 150,00 do 331,81 EUR

Jubilarna naknada Radnik ima pravo na jubilarnu nagradu za neprekidni radni staž navršen kod istog poslodavca za navršenih:

– 10 godina radnog staža         od najmanje 199,09 EUR

– 15 godina radnog staža         od najmanje 265,45 EUR

– 20 godina radnog staža         od najmanje 331,81 EUR

– 25 godina radnog staža         od najmanje 398,17 EUR

– 30 godina radnog staža         od najmanje 464,53 EUR

– 35 godina radnog staža         od najmanje 530,90 EUR

– 40 godina radnog staža         od najmanje 663,62 EUR

Dar u naravi Od 60,00 do 132,73 EUR

Dar djetetu do 15 godina Od 60,00 do 132,73 EUR

Ostale neoporezive potpore, nagrade i darove te dodatnu solidarnu pomoć poslodavac može ali ne mora isplatiti, po svojoj odluci

TARIFNI STAVOVI

Grupa složenosti Poslovi – radna mjesta Osnovna plaća u

eurima od 1. 9. 2023.

 Iznosi su iskazani po satu i mjesečno!

I. grupa poslova podrazumijeva jednostavan rutinski rad koji ne zahtijeva posebno obrazovanje Transportni radnik, čistač, domar, čuvar – zaštitar, dostavljač 4,48 po satu, 780,00 mjesečno

II. grupa poslova podrazumijeva manje složene poslove i zadaće, odnosno rad za koji su dovoljna pismena uputstva PKV građevinski radnici, pomoćni radnik, pomoćni priučeni radnici svih struka, pomoćnik strojarskog montera, poslužitelj strojeva i uređaja na proizvodnji građevinskih elemenata, pomoćnik geobušača, figurant, pomoćni kuhar, sobarica, telefonist na telefonskoj centrali 4,71 po satu, 820,00 mjesečno

III. grupa poslova podrazumijeva srednje složene poslove i zadatke na kojima se rad ponavlja uz povremenu pojavu novih poslova KV građevinski radnik početnik (zidar, tesar, monter oplatnih sustava, armirač, betonirac, krovopokrivač, monter za montažu skela, zavarivač, asfalter, monter suhe gradnje, izolater, fasader, keramičar, stolar, klesar, limar, vodoinstalater, plinoinstalater, elektroinstalater, električar, soboslikar, bravar, automehaničar), KV radnik ostalih struka – početnik, geobušač, strojar lakšeg građevinskog stroja, vozač traktora, monter metalnih konstrukcija, tehnički crtač, laborant, administrator, pomoćni knjigovođa, skladištar, kuhar, konobar 5,00 po satu, 870,00 mjesečno

IV. a – grupa poslova podrazumijeva složenije i raznovrsnije poslove i zadatke za čije su obavljanje su potrebne konzultacije u njihovu izvršavanju KV građevinski radnici svih struka sa završenom strukovnom školom (zidar, tesar, monter oplatnih sustava, armirač, betonirac, krovopokrivač, monter za montažu skela, zavarivač, asfalter, monter suhe gradnje, izolater, fasader, keramičar, stolar, klesar, limar, vodoinstalater, plinoinstalater, elektroinstalater, elekričar, soboslikar, bravar, automehaničar i dr.), vozač teretnog motornog vozila, vozač autobusa, univerzalni strojarski monter, monter plino-energetskih postrojenja, strojar građevinskih strojeva, rukovatelj toranjskom dizalicom, rukovatelj betonare, građevinski laborant, pomoćni kalkulant, tehničar na gradilištu, blagajnik, glavni kuhar, komercijalist 5,46 po satu, 950,00 mjesečno

IV. b – grupa poslova podrazumijeva složenije i raznovrsnije poslove i zadatke za čije obavljanje je potrebna samostalnost u njihovu izvršavanju KV građevinski radnik svih struka (zidar, tesar, monter oplatnih sustava, armirač, betonirac, krovopokrivač, monter za montažu skela, zavarivač, asfalter, monter suhe gradnje, izolater, fasader, keramičar, stolar, klesar, limar, vodoinstalater, plinoinstalater, elektroinstalater, električar, soboslikar, bravar, automehaničar i dr.), tehničar gradilišta, rukovatelj toranjskom dizalicom, majstor za sanaciju A-B konstrukcija, tehničar geobušenja, geometar, tehničar prerade drva, knjigovođa, računalni operater, referent platnog prometa, referent nabave, prodaje, referent kalkulacija, referent kadrovskih poslova i drugi administrativni referenti i sl. 5,75 po satu, 1.000,00 mjesečno

V. a – grupa poslova podrazumijeva složenije poslove i zadatke koji zahtijevaju veći stupanj samostalnosti u izvršavanju poslova i zadataka VKV građevinski radnik svih struka (zidar, tesar, monter oplatnih sustava, armirač, betonirac, krovopokrivač, monter za montažu skela, zavarivač, asfalter, monter suhe gradnje, izolater, fasader, keramirač, stolar, klesar, limar, vodoinstalater, plinoinstalater, elektroinstalater, električar, soboslikar, bravar, automehaničar i dr.), strojar teških građevinskih strojeva – (bagera, gredera, valjaka, utovarivača, finišera, freza za iskope u tunelima) vozač teških teretnih vozila, vozač autobusa, poslovođa jednostavnih objekata, ili postrojenja ili radiona, kalkulant, glavni knjigovođa 6,03 po satu, 1.050,00 mjesečno

V. b – grupa poslova podrazumijeva složenije poslove i zadatke koji zahtijevaju veći stupanj samostalnosti u izvršavanju poslova i zadataka VKV građevinski radnik svih struka (zidar, tesar, monter oplatnih sustava, armirač, betonirac, krovopokrivač, monter za montažu skela, zavarivač, asfalter, monter suhe gradnje, izolater, fasader, keramirač, stolar, klesar, limar, vodoinstalater, plinoinstalater, elektroinstalater, električar, soboslikar, bravar, automehaničar i dr.), miner specijalist, vodeći monter, vozač autobusa, rukovatelj građevinskim strojem – specijalist, vozač teškog teretnog vozila – specijalist, pećar, predradnik/brigadir, poslovođa gradilišta početnik, poslovođa montaže, poslovođa završnih radova, poslovođa održavanja, informatičar, samostalni kalkulant, samostalni referenti. 6,32 po satu, 1.100,00 mjesečno

VI. grupa poslova podrazumijeva poslove koji zahtijevaju samostalnost i veći stupanj kreativnosti u njihovu izvršavanju VKV građevinski radnik – majstor svih zanimanja, poslovođa gradilišta, poslovođa, pomoćnik rukovoditelja gradilišta, voditelj manje složenih radova, rukovoditelj gradilišta manjeg objekta, voditelj radova, voditelj tima kalkulanata, stručnjak zaštite na radu 6,72 po satu, 1.170,00 mjesečno

VII. grupa poslova podrazumijeva poslove koji zahtijevaju dodatno poznavanje užeg područja djelovanja uz samostalnost i kreativnost u izvršavanju poslova tih područja Voditelj građenja, rukovoditelj pogona, rukovoditelj mehanizacije i transporta, projektant, voditelj odsjeka u pratećim službama, geodet, pravnik i dr. stručnjaci 7,13 po satu, 1.240,00 mjesečno

VIII. grupa poslova prodrazumijeva vrlo složene poslove koji zahtijevaju inicijativu i kreativnost radnika, projektiranje poslova i zadataka Voditelj građenja, rukovoditelj složenog pogona, programer, strojarski konstruktor, operativni konstruktor metalnih konstrukcija, voditelj odjela; kalkulacija, knjigovodstva, komercijale, financija, pravnih poslova, pripreme rada i sl. 8,05 po satu, 1.400,00 mjesečno.

IX. grupa poslova podrazumijeva vrlo složene poslove koji zahtijevaju inicijativu i kreativnost radnika, te dodatna specijalistička znanja potrebna za obavljanje tih poslova Voditelj građenja vrlo složenog gradilišta, glavni inženjer gradilišta, samostalni projektant 8,33 po satu, 1.450,00 mjesečno

X. grupa poslova podrazumijeva najsloženije poslove i zadatke s najvećim značajem za vođenje procesa proizvodnje i poslovanja, kreativne poslove zadatke, istraživački rad, itd. Voditelj projekata, odgovorni rukovoditelj poslovanja – sektora 9,20 po satu, 1.600,00 mjesečno. XI. grupa poslova Član Uprave, direktor 11,49 po satu, 2.000,00 mjesečn

Udruženje Obrtnika Bujštine - UOB

Portal Udruženja obrtnika bujštine gdje možete pronaći sve važne i relevantne vijesti vezane za vaš obrt na području grada Umaga, Buja i Novigrada.

Udruženje Obrtnika Bujštine svojim radom doprinosi zbližavanju svojih članova te razmjeni poslovnih ideja, riješavanju njihovih problema i ostavrivanju zajedničkih interesa.

KONTAKT INFO

Adresa : Pozioi 2, ,52470 Umag

Telefon : +385 52 741 851

Mobitel :

E-mail : udruzenje-obrtnika-bujstine@pu.t-com.hr