Obrtničke novine

Izmjene i dopune Zakona o porezu na dohodak objavljene u NN br. 138/20.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak objavljen je u Narodnim novinama br. 138/20., a stupa na snagu 1. siječnja 2021. godine.

1. Porezni obveznici koji u poreznom razdoblju koje počinje teći od 1. siječnja 2021. godine ostvaruju prihode do 7,5 mil kn plaćati će porez na dobit po stopi od 10 % (do sada 12%). Smanjenje se odnosi i na sve neprofitne organizacije koje za gospodarsku djelatnost plaćaju porez na dobitak paušalno. Obratite pozornost da poduzetnici koji u 2020. godini ostvare ukupni prihod do 7,5 milijuna kuna, mogu već kod izračuna predujma poreza na dobitak za 2021. godinu (u Obrascu PD za 2020.) primijeniti stopu od 10 %.

2. Smanjuje se stopa poreza po odbitku pri isplati dividendi i udjela u dobitku inozemnim osobama koje nisu fizičke osobe, s 12 % na 10 %. Nova stopa primjenjuje se pri isplatama od 1. siječnja 2021. godine.

3. Smanjuje se stopa poreza po odbitku na naknade za nastupe inozemnih izvođača (umjetnika, zabavljača i sportaša) kada naknadu isplaćuje tuzemni ili inozemni isplatitelj prema ugovoru s inozemnom osobom koja nije fizička osoba, s 15 % na 10 %. Nova stopa primjenjuje se pri isplatama od 1. siječnja 2021. godine.

4. U poreznim razdobljima koja počinju teći od 1. siječnja 2021. godine porezno priznatim rashodom za kreditne institucije smatra se svota otpisa potraživanja, u postupku rekonstruiranja plasmana, od nepovezane fizičke ili pravne osobe po osnovi odobrenih kreditnih plasmana s pripadajućim kamatama iskazanih u prihodima do trenutka otpisa za kreditne plasmane kojima je zbog otežane mogućnosti naplate vrijednost usklađena u skladu s posebnim propisima Hrvatske narodne banke. Uz to nalaže se obveza kreditnoj instituciji da dostavi dužniku i jamcu pisanu izjavu o odricanju od prava naplate otpisanog iznosa potraživanja odnosno o prestanku njihove obveze u navedenom iznosu otpisa pri čemu iznos otpisanog duga neće biti uključen u oporezive prihode odnosno primitke.

II. Izmjene u Zakonu o fiskalizaciji u prometu gotovinom

Pravila povezana s blagajničkim maksimumom biti će ubuduće regulirana odredbama Pravilnika o fiskalizaciji u prometu gotovinom, odnosno ministar financija će pravilnikom propisati odredbe koje se odnose na iznos blagajničkog maksimuma prema pojedinim kategorijama poreznih obveznika.

Obveznik fiskalizacije i nadalje (osim onoga koji na računima u banci ima evidentirane neizvršene obveze za plaćanje, čiji je redoslijed plaćanja propisan posebnim propisima), može zadržati gotov novac u blagajni na kraju radnog dana do visine blagajničkog maksimuma.

Podsjećamo na postojeće odredbe

Dosadašnjim Zakonom o fiskalizaciji u prometu gotovinom Narodne novine 133/12, 115/16, 106/18 i 121/19 propisane su od 1. siječnja 2021. dvije nove obveze:

• Isticanje QR koda na fiskaliziranim računima

• Obveza fiskalizacije prodaje putem samoposlužnih uređaja.

1. Obveznici fiskalizacije na fiskaliziranim računima trebaju uz ostale propisane podatke istaknuti i QR kod.

a) QR kod stvara obveznik fiskalizacije i ispisuje ga na računu kao obvezni sadržaj računa.

Dakle, fiskalizirani račun mora sadržavati ove podatke:

1. vrijeme izdavanja računa (sat i minuta),

2. oznaku operatera (osobe) na naplatnom uređaju,

3. oznaku načina plaćanja računa – novčanice, kartica, ček, transakcijski račun, ostalo

4. Jedinstveni identifikator računa,

5. zaštitni kod izdavatelja obveznika fiskalizacije i

6. QR kod.

b) Provjerite da li su održavatelji programskih rješenja vaše fiskalne blagajne pripremili programsku aplikaciju za otiskivanje QR koda i da li oprema za otiskivanje računa koju imate (pisač) odgovara standardima koje treba zadovoljiti otisak QR koda.

2. Fiskalizacija prodaje putem samoposlužnih uređaja

Svi postojeći samoposlužni uređaji trebaju se do 1. siječnja 2021. :

a) osposobiti za elektroničko povezivanje s Poreznom upravom, slanjem propisanih podataka radi dobivanja JIR-a kao potvrde da je fiskalizacija obavljena. To znači da svaki samoposlužni uređaj treba biti povezan s Poreznom upravom radi obavljanja postupka fiskalizacije prometa gotovinom kao što su povezani ostali fiskalni uređaji. Naglašavamo da iako postoji obveza fiskalizacije, nema obveze izdavanja fiskaliziranog računa iz samoposlužnog uređaja (članak 8. stavak 3. Zakona)

b) prijaviti preko e-porezne kao poslovni prostor. Samoposlužni aparati smatraju se zasebnim poslovnim prostorom, te je obveznik fiskalizacije dužan, prije početka izdavanja računa, prijaviti svaki aparat kao zaseban poslovni prostor .

Obratite pozornost da će zbog provedene fiskalizacije Porezna uprava biti upoznata sa stanjem gotovine u samoposlužnom uređaju.

Udruženje Obrtnika Bujštine - UOB

Portal Udruženja obrtnika bujštine gdje možete pronaći sve važne i relevantne vijesti vezane za vaš obrt na području grada Umaga, Buja i Novigrada.

Udruženje Obrtnika Bujštine svojim radom doprinosi zbližavanju svojih članova te razmjeni poslovnih ideja, riješavanju njihovih problema i ostavrivanju zajedničkih interesa.

KONTAKT INFO

Adresa : Pozioi 2, ,52470 Umag

Telefon : +385 52 741 851

Mobitel :

E-mail : udruzenje-obrtnika-bujstine@pu.t-com.hr